Jean Nelissen Classic
De uitdagende fietsklassieker in Luxemburg

Deelnemersreglement 20e Jean Nelissen Classic

Bij inschrijving voor Jean Nelissen Classic 2024 verklaart de deelnemer zich akkoord met het deelnemersreglement Jean Nelissen Classic 2024. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

 

01 – Algemeen

In het deelnemersreglement Jean Nelissen Classic 2024 wordt verstaan onder:

  1. Evenement: Jean Nelissen Classic 2024
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich via de aangeboden mogelijkheden officieel heeft ingeschreven voor het evenement.
  3. Organisator: vereniging Driebergse Tourclub.
  4. Dit deelnemersreglement is op iedere deelnemer van het evenement van toepassing.

 

02 – Deelname

2.1 De deelnemer dient op de dag van het evenement de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om zelfstandig te mogen deelnemen.

2.2 De deelnemer die op de dag van het evenement tussen de 12 en 18 jaar is mag alleen onder begeleiding deelnemen aan het evenement.

2.3 De deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement, als hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld heeft voldaan.

2.4 De deelnemer verklaart door het accepteren van het stuurbordje in goede gezondheid en conditie te verkeren om de toertocht te volbrengen en te beschikken over een deugdelijke fiets.

2.4 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk. Tot en met 22 mei 2024 kunnen voorinschrijvers hun inschrijving op een andere naam laten zetten. Stuur hiervoor een mail naar luxemburg@dtcnet.nl.

2.7 De deelnemer is verplicht een valhelm te dragen.

 

03 – Gedrag

3.1 De route wordt op de openbare weg, op een niet afgesloten parkoers, gereden.

3.2 Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg).

3.3 Deelnemers dienen onverwijld de aanwijzingen van de politie en vrijwilligers op te volgen.

3.4 Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Luxemburgse verkeersregels zijn hierbij van toepassing. De politie zal handhavend optreden bij overtredingen.

3.5 Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval (ook bananenschillen) wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak gedeponeerd bij de start, verzorgingsposten of finish.

3.6 Het gebruik van volgauto’s is verboden.

3.7 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich meebrengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

 

04 – Aansprakelijkheid van de organisatie

4.1 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.

4.3 De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

 

05 – Aansprakelijkheid deelnemer

5.1 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. Check vooraf je aansprakelijkheidsverzekering particulier.

5.2 De deelnemer is zich bewust dat medische kosten in het buitenland hoger kunnen zijn dan in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Tip: Sluit een gepaste reisverzekering af.


06 - Beeld- en/of geluidsopnamen

6.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de organisator.


Naar inschrijfpagina